Mẫu Hợp Đồng Thiết Kế Xây Dựng Nhà Ở Gia Đình Anh Vương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ
Số: 170415/HĐTK

V/V: THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÀ Ở GIA ĐÌNH ANH VƯƠNG
HÀ NỘI-2017

PHẦN 1 - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

    Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4;
   Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
   Căn cứ Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15 tháng 04 năm 2005 của Bộ xây dựng về việc ban hành định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình;
   Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

PHẦN 2 - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2017, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

1. Đại diện bên giao thầu (sau đây gọi tắt là bên A):

Người đại diện : Ông Vũ Văn Vương - Chức vụ: Chủ nhà
Địa chỉ : Số nhà 2xx, ngõ 3, đường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 0974271xxx  - Email : ....... .........................................
Số CMT : ……… …. cấp ngày…………………tại Hà Nội.

2. Đại diện bên nhận thầu (sau đây gọi là bên B):

Tên giao dịch :     CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỘI THẤT NHÀ XINH
Người đại diện :  Ông Vũ Trọng Nghĩa - Chức vụ: Giám Đốc
Địa chỉ :               Xóm 9, thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.
Địa chỉ trụ sở :     Số 321 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại :          046.3278.789 - Mobile : 0987.26.5555.
MST :                   0106003120.
Tài khoản số :      0011003995025- Vũ Trọng Nghĩa mở tại Vietcombank - Hà Nội

Bên giao thầu và nhận thầu được gọi riêng là Bên và gọi chung là Các Bên
Các bên tại đây thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:

 
ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

- Khảo sát đo đạc lại hiện trạng mặt bằng thiết kế xây dựng
- Lập hồ sơ kết cấu, kiến trúc.
- Các hồ sơ kỹ thuật liên quan (điện nước công trình)
- Chi tiết kỹ thuật phục vụ thi công.
- Phối cảnh 3D ngoại thất hoàn chỉnh.
- Lập dự toán chi phí thi công.
- Bàn giao hồ sơ bản vẽ 01 bộ A3.

ĐIỀU 2.CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT, MỸ THUẬT:

Chất lượng công việc do Bên B thực hiện phải tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các quy trình quy phạm chuyên ngành khác.

ĐIỀU 3. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

3.1. Thời gian thực hiện:

- Thời gian bắt đầu: ngay sau khi hợp đồng được ký kết và bên B nhận được khoản tạm ứng đầu tiên.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 25 ngày (Hai mươi lăm ) ngày làm việc kể từ khi bên B nhận được số tiền tạm ứng đầu tiên và không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ do nhà nước quy định.

ĐIỀU 4. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG:

4.1 Giá trị và đơn giá hợp đồng:

- Diện tích thiết kế: 210 m2 (40m x 5 tầng (mỗi tầng đua ban công 1m))
- Đơn giá thiết kế: 160.000 đ/m2
- Tổng giá trị hợp đồng:
Giá trị hợp đồng: 33.600.000 đ (Ba mươi ba triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn./)
Chiết khấu: 30% = 10.080.000 đ (Mười triệu không trăm tám mươi nghìn đồng./)
Còn thanh toán: 23.520.000 đ (Hai mươi ba triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng chẵn.)
- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%.

ĐIỀU 5. THANH TOÁN HỢP ĐỒNG:

5.1. Tạm ứng hợp đồng:

Tạm ứng lần 1: Sau khi ký hợp đồng, bên A tạm ứng cho bên B ………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

5.2. Thanh toán hợp đồng:

Thanh toán lần 2: Bên A thanh toán cho bên B …………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Thanh toán lần 3: Bên A thanh toán ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

5.3. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt.

5.4. Đồng tiền thanh toán: Đồng tiền áp dụng để thanh toán: tiền Việt Nam đồng.

ĐIỀU 6. TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP:

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hợp đồng trong hoạt động xây dựng, các bên phải có trách nhiệm thương lượng giải quyết.
Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải, Trọng tài hoặc Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7. BẤT KHẢ KHÁNG:

7.1. Sự kiện bất khả kháng: là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hoả hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh, ... và các thảm hoạ khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ...
Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:
+ Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra
+ Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 07 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.
+ Do bên A thay đổi phương án cũng như điều chỉnh thiết kế kéo dài.

7.2. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng: Thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình.

ĐIỀU 8. TẠM DỪNG, HỦY BỎ HỢP ĐỒNG:

8.1. Tạm dừng thực hiện hợp đồng:

Các trường hợp tạm dừng thực hiện hợp đồng:
- Do lỗi của Bên giao thầu hoặc Bên nhận thầu gây ra.
- Các trường hợp bất khả kháng.
- Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận.
Một bên có quyền quyết định tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra, nhưng phải báo cho bên kia biết bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng xây dựng đó ký kết; trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tạm dừng gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên thiệt hại.
Thời gian và mức đền bù thiệt hại do tạm dừng hợp đồng do hai bên thoả thuận để khắc phục.

8.2. Huỷ bỏ hợp đồng:

Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện huỷ bỏ mà các bên đó thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.
Bên huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc huỷ bỏ; nếu không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, thỡ bờn huỷ bỏ hợp đồng phải bồi thường.
Khi hợp đồng bị huỷ bỏ, thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm bị huỷ bỏ và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản hoặc tiền.

ĐIỀU 9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A:

9.1. Nghĩa vụ cung cấp thông tin.

Để tránh làm chậm tiến độ thực hiện các công việc, bên A phải cho phép bên B tiếp cận không giới hạn khu vực cần nghiên cứu. Và bên A cũng phải cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết phục vụ cho công việc của bên B (ghi tại điều 1).

9.2. Nghĩa vụ trao đổi phương án.

Bên A có trách nhiệm sắp xếp thời gian để gặp bên B tại những thời điểm giao hồ sơ và thống nhất phương án.
Nếu bên A không sắp xếp được thời gian gặp bên B tại những thời điểm bàn giao hồ sơ từng giai đoạn, thì mọi tiến độ ghi trong hợp đồng bị chậm trễ bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm.

9.3. Nghĩa vụ thanh toán.

Bên A cam kết thanh toán đúng theo thời hạn đó định (ghi tại điều 5).

ĐIỀU 10. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B:

10.1. Nghĩa vụ:

Cung cấp đầy đủ tài liệu và đảm bảo thực hiện các công việc đã nêu cụ thể ở trên.
Đảm bảo đúng tiến độ thực hiện đã ký.
Những tài liệu bên B cung cấp phải phù hợp với luật hiện hành của Việt Nam.

10.2. Thống nhất và thông qua hồ sơ.


Khi kết thúc mỗi giai đoạn, hai bên sẽ có một buổi làm việc để cùng xem xét các hồ sơ, bản vẽ, các sửa đổi nếu có và thông qua hồ sơ. Sau mỗi cuộc họp như vậy sẽ có một danh sách các yếu tố đó được thông qua và các yếu tố cần sửa đổi, danh sách này sẽ do hai bên cùng xác nhận.
Tuy nhiên, bên A sẽ có thời hạn 5 ngày kể từ ngày thông báo bằng văn bản cho bên B về những sửa đổi nếu có. Trong trường hợp quá thời hạn 5 ngày kể từ ngày trên, bên B không nhận được thông tin từ bên A thì toàn bộ hồ sơ coi như đó được bên A nhất trí thông qua.

10.3. Lỗi hồ sơ và thời hạn trách nhiệm

Bên B có trách nhiệm thực hiện các phần việc sửa lỗi nếu các lỗi này thuộc trách nhiệm của bên B. Tuy nhiên, hết thời gian 2 tháng kể từ ngày giao hồ sơ thiết kế cuối cùng, bên B sẽ không có trách nhiệm về các lỗi trên.

10.4. Thay đổi thiết kế.

Trường hợp hai bên đã thống nhất phương án thiết kế, nếu bên A có yêu cầu sửa đổi hồ sơ thì bên A phải chịu chi phí phát sinh tương ứng với diện tích sửa đổi và đơn giá ghi trên hợp đồng.
Thời gian tiến hành sửa đổi được hai bên thoả thuận và tính vào thời gian hợp đồng.

10.5. Bản quyền

Bên B phải cung cấp cho bên A toàn bộ các tài liệu cần thiết để thực hiện các dự án đó được hai bên nhất trí. Tuy nhiên, bên B sẽ giữ bản quyền tác giả đối với tất cả các tài liệu đó cung cấp cho bên A. Bên A có quyền sử dụng và dựng lại các tài liệu này nhưng chỉ trong khuôn khổ của dự án. Bên A không có quyền sử dụng các tài liệu được cung cấp (bản vẽ, văn bản …) vào bất cứ một dự án nào khác ngoài khuôn khổ dự án này.

ĐIỀU 11. NGÔN NGỮ SỬ DỤNG:

Ngôn ngữ của Hợp đồng là tiếng Việt.

ĐIỀU 12. ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

12.1. Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của nhà nước về bảo mật.

12.2. Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đó thoả thuận trong hợp đồng.

12.3.
Hợp đồng này bao gồm 05 trang và được thành lập thành 02 bản có gía trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản;
             ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B


Mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng nhà ở gia đình được Xây Dựng Nhà Xinh chia sẻ dựa trên bộ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, nghị quyết, quyết định của chính phủ và bộ xây dựng. Hi vọng sẽ giúp ích cho quý khách khi tham khảo trước khi thiết kế, thi công nội thất đẹp.

     ==> Tham khảo thêm: Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở

Tin liên quan
Mẫu đơn xin cải tạo, sửa chữa nhà chung cư

Căn hộ chung cư đang sử dụng bị xuống cấp làm sao để cải tạo, sửa chữa lại nhà chung cư đúng theo trình tự? Làm một mẫu đơn xin cải tạo, sửa chữa nhà chung cư sẽ giúp bạn làm dễ dàng hơn.

Mẫu Đơn Xin Cấp Phép Xây Dựng Mới

Khi quyết định xây dựng công trình mới hay một không gian sống mới việc làm đơn xin cấp phép xây dựng gửi lên cơ quan quản lý đúng thẩm quyền là điều rất cần thiết để đảm bảo đúng trình tự pháp luật.

Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở

Mẫu đơn đề nghị cấp phép xây dựng nhà ở mới nhất được Xây Dựng Nhà Xinh cập nhật theo thông tư 15/2016/TT-BXD cấp giấy phép xây dựng quản lý trật tự xây dựng. Tham khảo ngay

Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ
Tư vấn miễn phí
Gửi yêu cầu đến nhà xinh
Công trình tiêu biểu